Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
(érvényes 2019. január 1-től)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Lenkei Bútorszerelvény Készítő Fém-és Műanyag Feldolgozó Kft. (1045 Budapest Berni u. 1, adószám: 10569937-2-41,  képviseli: Lenkei Ágnes ügyvezető, a továbbiakban: Eladó) és az általa nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Mindenkori szállításaink vonatkozásában – a vonatkozó jogszabályok rendelkezésein túl, amennyiben ezt a jogszabályok megengedik – kizárólag jelen feltételek irányadóak. Az ügyfelek által a rendeléskor támasztott egyéb, illetve további igények és egyéb szerződéses feltételek az Eladó kifejezett, kötelezettségvállaló nyilatkozata hiányában figyelembevételre nem kerülnek. Jelen feltételektől való bármiféle eltérés kizárólag akkor érvényes, ha azt az Eladó képviseletében a cégjegyzésre jogosult ügyvezető, vagy a cégvezető írásban elfogadta.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. Az Eladó kizárólag nagykereskedelmi tevékenységet folytat, így csak a vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozókat, illetőleg a cégbíróságon nyilvántartásba vett gazdasági társaságokat szolgálja ki.
1.2. Ajánlatainkat az ajánlati kötöttség kifejezett kizárásával küldjük ki, adott rendelés vonatkozásában a szerződés létrejöttéhez az Ügyféltől érkező megrendelés Eladó általi kifejezett írásbeli elfogadása szükséges.
1.3. Áraink után – a mindenkori hatályos jogszabályok feltételei szerint – általános forgalmi adó fizetendő. A szakmailag szokásos mértékű csomagolás költségei árainkban benne foglaltatnak. Áraink az Eladó székhelyén történő átvétel esetére értendőek, a kiszállítással kapcsolatos költségekre a jelen ÁSZF 2. fejezete az irányadó. 1.4. A megkötött szerződésekben vállalt teljesítési határidők betartása a beszállítóink által időben történő és megfelelő mennyiségű alapanyag-szállítás feltétele. Alapanyag-ellátásbeli akadályok miatti szállítási késedelem esetén az Ügyfelet ezen körülményről haladéktalanul tájékoztatjuk. Amennyiben a szállítás előbbi okból teljesen meghiúsul, a teljesített ellenértéket az Ügyfél részére visszafizetjük. Az Eladó további felelősségét az alapanyag-ellátás késedelme, illetve elégtelensége miatti szállítási késedelemből/meghiúsulásból eredő károk vonatkozásában kizárjuk.

2. Szállítási kötelezettség és határidők
2.1.    Ügyfeleink minél gyorsabb kiszolgálása érdekében az általuk megrendelt termékeket gyorsfutár partnerünk segítségével juttatjuk el hozzájuk. 
A munkanapokon 11 óráig leadott rendelések raktárkészlet függvényében, a következő munkanapon kiszállításra kerülnek. 
A szállítási költség utánvétes fizetés esetén 1400 Ft/csomag + 27% áfa (30 kg-ig) 
A 2 m feletti csomagok küldési díja feláras, ennek kézbesítése 2-3 munkanap is lehet. 
Nettó 70.000 Ft feletti vásárlás esetén 50 kg-ig átvállaljuk a szállítási költséget! 
2.2.    Előre nem látható, felelősségi- és hatáskörünkbe nem tartozó olyan akadályok esetén, amelyek vállalt kötelezettségeink teljesítését késleltetik, vagy ellehetetlenítik, fenntartjuk annak jogát, hogy az előre jelzett határidőket az akadályoztatás idejével meghosszabbítsuk, vagy a szerződést a még nem teljesített rész vonatkozásában megszüntessük. Az Eladó nem jogosult a szerződés megszüntetésére, amennyiben az akadályoztatás kizárólag röviden átmeneti jellegű. 2.3.    Szállítási késedelem esetén az ebből eredő károk kizárólag a 4.5. pontban leírt mértékig érvényesíthetőek. Súlyos gondatlansággal, illetőleg szándékosan okozott szállítási késedelem esetén a felelősség előbbi korlátozása nem alkalmazandó. 2.4.    Amennyiben a kifejezett jognyilatkozattal vállalt teljesítési határidőket nem tartjuk be, az Ügyfél méltányos póthatáridő szabásával köteles az Eladót a teljesítésre felszólítani. Ezen póthatáridő eredménytelen eltelte után az Ügyfél a szerződéstől elállhat. Teljesítés helyetti kártérítési igénnyel az Ügyfél kizárólag akkor élhet, ha a szerződésszegés szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy jelentős szerződéses kötelezettségek gondatlan megszegésével következett be. Előbbi esetben a kártérítési igény kizárólag az ilyen esetekben előre a jogviszony természetéből előre látható közvetlen károkra terjedhet ki.

3. Teljesítés és a kárveszély átszállása
3.1.    Szállításaink kizárólag az Ügyfelek kockázatára történnek. A kárveszély – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb akkor száll át az Ügyfélre, amikor az árut az Eladó, vagy annak képviseletében harmadik személy a fuvarozónak, szállítmányozónak, vagy a továbbítással megbízott egyéb személynek átadja. Amennyiben az áru kiszállítása/továbbítása az Eladó feladata, vagy az áru átvételekor az Ügyfél bizonyos kötelezettségeit az Eladó teljesíti, vagy az Eladó a szállítás költségeit magára vállalja, a kárveszély az áru közreműködő részére történő átadásával száll át az Ügyfélre. Eladó biztosítást a szállítás vonatkozásában kizárólag az Ügyfél kérelmére és költségére köt.
3.2.    Ügyfél általi személyes, vagy megbízott útján történő átvétel esetén a kárveszély az Ügyfélre a rakodás megkezdésével száll át. Előbbi esetben az Ügyfél köteles a biztonságos és szakszerű be- és kirakodás ügyében a szükséges intézkedéseket megtenni. Amennyiben a be- és kirakodáskor az Eladó közreműködik, ez kizárólag az Ügyfél megbízásából, felelősségére és kockázatára történik. Az áru nem biztonságos, vagy szakszerűtlen be- és kirakodásából eredő károk vonatkozásában az Eladó felelőssége kizárt. Azon kárigények alól, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél által megjelölt továbbítással megbízott személy a továbbítás (pl. áruszállítás) szabályait megszegi, az Ügyfél köteles az Eladót maradéktalanul mentesíteni. 3.3.    A szállítás (fuvarozás/szállítmányozás) körében bekövetkezett károk miatti igények érvényesítésére az Ügyfél a szállítmányozóval, ill. fuvarozóval szemben, a vonatkozó határidők szem előtt tartásával, közvetlenül köteles, amely esetben a bejelentés másolatát ezzel egy időben köteles az Eladónak megküldeni. 3.4.    Az Ügyfél oldalán beállt, jogosulti késedelem esetén a kárveszély a teljesítési készség közléséről szóló szállítási értesítő kiküldésével száll át.

4. Szavatosság/felelősség
4.1.    Az Eladó szavatol azért, hogy termékei a termék-adatlapokban leírt specifikációnak (tulajdonságoknak) megfelelnek. Ezen tulajdonságok a Polgári törvénykönyv 288. §-ának megfelelő a forgalomban szokásos jó minőségű dolog tulajdonságainak minősülnek. A termék-adatlapoktól eltérő tulajdonságú áru szállítására az Eladó kizárólag akkor köteles, ha az eltérést az Eladó képviseletében a cégjegyzésre jogosult ügyvezető, vagy a cégvezető írásban elfogadta. Bármilyen tájékoztatás, ill. tanácsadás, amely a termék-adatlapok útján, alapján, vagy azokkal összefüggésben történik, eddigi tapasztalatainknak és legjobb tudásunknak felel meg. 4.2.    Az Ügyfél köteles az árut az átadást követően azonnal megvizsgálni. Bármilyen szavatossági igény az átadást követő 8 (naptári) napon belül, az észlelést követően haladéktalanul, kizárólag írásban, a talált rendellenesség és az érvényesíteni kívánt szavatossági igény megnevezésével együtt érvényesíthető. Előbbiek hiányában az áru átvettnek tekintendő. Szavatossági igény bejelentése esetén az Ügyfél köteles a tárgyi áruból az Eladó részére mintát biztosítani, hogy annak független szakértő általi vizsgálata, illetve az Eladó által őrzött, adott szállítmányból vett mintával, valamint a kötelmi erővel bíró termék-adatlappal történő összehasonlítása megtörténhessen. Amennyiben a szavatossági igény által érintett minta az Eladó által az adott szállítmányból őrzöttől szakszerűtlen szállításra, kezelésre vagy tárolásra visszavezethető okból eltér, úgy szavatossági igény az Eladóval szemben nem érvényesíthető. Az áru átadását – és a kárveszély átszállását – követően a szakszerű szállítás, kezelés, ill. tárolás vonatkozásában a bizonyítási teher az Ügyfélen nyugszik. 4.3.    Megalapozott szavatossági igény esetén az Eladó az árut kicseréli. Amennyiben az Eladó a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ügyfélnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, úgy az Ügyfél – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 4.4.    Bármilyen, Eladóval szembeni szavatossági igény egy év alatt elévül, amely határidő az áru kiszállításától kezdődik. Amennyiben a kiszállított áru szokásos és számunkra ismert felhasználási mód keretében épület/építmény létesítése keretében kerül felhasználásra és az áru hibája ezen létesítmény hibáját okozza, illetve emberéletben, testi épségben, vagy egészségben károsodást okoz, az egy éves elévülési idő helyett a vonatkozó törvényi előírások az irányadóak. 4.5.    Hibás teljesítés esetén jelen szerződési feltételekben kifejezetten nem említett kártérítési igény Eladóval szembeni érvényesítése kizárt. A felelősség korlátozása a szándékosan, ill. súlyos gondatlansággal okozott károk, ill. az emberéletben, testi épségben, vagy egészségben beállt károsodás vonatkozásában nem alkalmazandó. Kártérítési felelősségünk a szándékos ill. súlyos gondatlanság eseteinek, valamint az emberéletben, testi épségben, vagy egészségben okozott károk kivételével kizárólag az előre látható és a szerződés természetéből közvetlenül következő károk legfeljebb megtérítésére korlátozódik, amelynek maximális összege legfeljebb a vonatkozó szállítás ellenértéke.

5. Tulajdonjog-fenntartás
5.1.    A szállított áru az Eladó Ügyféllel fennálló jogviszonyából eredő valamennyi követelésének Ügyfél általi kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonában marad. 5.2.    A tulajdonjog fenntartás alá eső termékek Ügyfél általi tovább-értékesítése a rendes üzleti tevékenységének keretében engedélyezett. Tulajdonjog fenntartás alá eső termékek Ügyfél általi zálogba, ill. biztosítékul adása, valamint azokkal az Eladó tulajdonjogát érintő egyéb rendelkezés tilos és semmis. Az áruk rendes üzleti tevékenység keretében történő továbbértékesítése esetén az Ügyfél ebből eredő igényét jelen feltételek elfogadásával az Eladóra engedményezi. 5.3.    Az Ügyfél köteles a tulajdonjog fenntartás alá eső termékeket megfelelő gondossággal kezelni. 5.4.    Szerződésszegő magatartás – különösen fizetési késedelem – esetén az Eladó a szerződéstől elállhat és jogosult az árut változatlan állapotban visszakövetelni.

6. Árak, kedvezmények, fizetési feltételek
6.1.    Az általunk forgalmazott termékek listaárai honlapunkon, regisztrációt követően megtekinthetők. (www.lenkei.hu). Regisztrált partnereink belépéskor a korábban megszerzett kedvezményükkel csökkentett árakat látják. 
Egyedi árakkal, mennyiségi kedvezményekkel kapcsolatos kérdéseikre e-mailben és telefonon tudunk felvilágosítást adni.
6.2.    Új ügyfeleink esetében az általuk vásárolt áruk ellenértéke helyszíni átvétel esetén készpénzben, kiszállítás esetén utánvéttel kerül kifizetésre. Törzsvásárlóinknak természetesen felkínáljuk a banki átutalással történő fizetési lehetőséget. Banki átutalással kapcsolatos igényét kollégáinknál tudja jelezni e-mailben, vagy telefonon.
6.3.    Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 6.4.    Amennyiben adott Ügyfél egy fizetési kötelezettségével késedelembe esik az Eladó jogosult az Ügyfél valamennyi – addig még nem esedékes – tartozását esedékessé tenni. Az Ügyfél Eladóval szembeni követeléseit tartozásával szemben kizárólag akkor számíthatja be, ha azokat az Eladó elismerte, vagy jogerős határozat megállapította. Előbbi az Eladó felé fennálló nem pénzfizetési kötelezettség esetére is érvényes: pl. áru visszatartása követelés fejében kizárólag az Eladó általi elismerés, vagy erről rendelkező jogerős határozat esetén lehetséges.

7. Záró rendelkezések
8.1.     Jelen szerződési feltételek, illetve az Eladó és az Ügyfél közti teljes jogviszony vonatkozásában a magyar jog az irányadó. 8.2.     Az Eladó minden esetben arra törekszik, hogy a kereskedelmi kapcsolatokból keletkező viták békés úton, a szerződő felek kölcsönös megelégedésére rendeződjenek. 8.3.    Amennyiben a 8.2. pontban foglaltak nem teljesíthetőek, úgy a jelen szerződési feltételekből, illetve az Eladó és az Ügyfél közti teljes jogviszonyból eredő igények bíróság előtti elbírálására  a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége az irányadó. 8.4. Jelen szerződési feltételek részbeni érvénytelensége az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezések alkalmazását nem érinti.

 

ÁSZF letöltéséhez kattintson ide